Våra Tjänster

 

Har du visioner, som företagare eller privatperson, och vet vad du vill uppnå men det känns svårt att ta dig dit, då kan du komma till oss.

Tillsammans med dig upprättar vi en skräddarsydd handlingsplan, finansiella dokument som budgetunderlag och prognoser som krävs för att lyckas.

Vi vet att det tar tid att nå dit man vill, men av erfarenhet vet vi att du kan lyckas om du får rätt hjälp. Vi hjälper dig från start till mål.

 

Löpande bokföring

Att ta hand om löpande bokföring kan kännas tidskrävande och besvärligt.
Affärshändelserna skall bokföras och presenteras i registerordning samt
vara dokumenterade som verifikationer och detta kan vara utmanande för
en företagare som har fullt upp med kärnverksamheten.

Många gånger kan ditt företag prestera betydligt bättre om du låter oss sköta
ekonomin medan du fokuserar på ditt företag och de viktiga i
verksamheten. Vi anpassar oss efter dina behov och tar fram en lösning
som passar dig.

Momsdeklaration

Vi håller koll på att du rapporterar rätt moms till skatteverket varje månad, kvartal eller år.
Det kan vara svårt att veta vilken typ av moms samt momssatser som skall redovisas då det skiljer sig mellan t.ex in- och utrikeshandel eller vilken typ av handel som utförs.

Rapportering kan vara både tidskrävande och komplicerat man ska hålla koll på viktiga datum.

Arbetsgivaravgifter och skatter

Vi hjälper dig att sköta löpande rapporteringar för löneregistreringar och utbetalning av löner. Vi deklarerar arbetsgivaravgifter och skatter till skatteverket och är alltid uppdaterad på förändringar så att du som kund kan känna dig trygg.

När du som företag har kollektivavtalade försäkringar eller hängavtal sköter vi  rapporteringen. Du lämnar in underlagen och vi fixar resten! Du slipper krångla med semestrar, sjukdagar och föräldraledighet.

Vi har ett lätt och smidigt system som håller reda på all information och ser till att rapporteringar sköts enligt konstens alla regler.

Fakturor

Fakturering och fakturahantering är ett administrativt arbete som ofta tar mycket tid från andra arbetsuppgifter i ett företag. Här får du som företagare rådgivning och hjälp med vilka rutiner som behövs för just ditt bolag.

Vi ser till att du som leverantör får hög kvalitet på dina fakturor och att de lagar och regler som krävs för fakturering efterföljs. Vikten av att fakturera i tid stärker ditt företagande och företagets likvida position.

Reskontra

En reskontra kan liknas vid en databas av kunder och leverantörer. Du kan samla uppgifter om dina kunder, betalda och obetalda fakturor , returer och påminnelser.

Det är möjligt att skapa detta register vid sidan av bokföringen eller sammankoppla den med bokföringen.

Kundreskontra

För att du som företag skall få uppsikt över alla dina kunder och kundfordringar så kan en reskontra underlätta.

Detta register kan föras manuellt eller vara datoriserad.

Du kan snabbt få en överblick över fakturornas status och få uppsikt över alla dina kunder så att kundfordringar, aktuella fakturor och påminnelser kommer in i tid.

Löneadministration

Vi hjälper större och mindre företag med löneadministration så att du som företagare kan spara in administrativ tid. Att sköta om löneadministrationen är tidskrävande och man måste hålla sig uppdaterad både på lagändringar och att regelverken följs.
 
Vi hjälper dig att sköta löpande rapporteringar för löneregistreringar och utbetalning av löner. Vi deklarerar till skatteverket och är alltid uppdaterad på förändringar så att du som kund kan känna dig trygg. Är du som företag har kollektivavtalade försäkringar eller hängavtal sköter vi rapporteringen.
 
Du lämnar in underlagen och vi fixar resten! Du slipper krångla med semestrar, sjukdagar och föräldraledighet. Vi har ett lätt och smidigt system som håller reda på all information och ser till att rapporteringar sköts enligt konstens alla regler.

Årsredovisning / Årsbokslut

Känner du att det är svårt eller att tiden inte räcker kan du anlita oss som redovisningskonsulter.

När räkenskapsåret är slut är det dags att upprätta årsredovisning eller årsbokslut.

Årsredovisningen ska innehålla en balans- och resultaträkning, finansieringsanalys, noter och en revisionsberättelse om du äger ett större företag.

Den årliga redovisningen skickas in till Bolagsverket och ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och ställning.

Beroende på bolagsform hjälper vi dig med årsredovisning för aktiebolag eller genom ett årsbokslut för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag.

Inkomstdeklaration

Inkomstdeklarationen sköter vi årsvis och vi hjälper även dig som företagare med bolagsskatten.
 
Att beräkna hur stor del av utdelning och kapitalvinst som skall beskattas kan kännas svårt.
 
Vi hanterar alla typer av bilagor som ditt företag eller du som privatperson är i behov av t.ex. K10 K12 K4

Bokslutstransaktioner

Bokslutstransaktioner är bokslutsomföringar som görs när bokslutet upprättas så att resultaträkningen enbart innehåller  redovisningsperiodens intäkter och kostnader.

Vi ser till att bokföra kostnader i rätt år samt boka årets resultat så du som företagare får tid till annat.

Avskrivningar

Att avskriva är att fördela kostnaden av en tillgång under dess ekonomiska livslängd.
Det är viktigt att rapporter ger en så rättvis bild av företagets ställning och resultat som möjligt.
 
Att ha koll på avskrivningarna och skapa korrekta konteringar höjer kvalitén på rapporterna.
 
Det är viktigt att använda rätt procentsats samt veta hur och vilka konton som skall användas i olika syften samtidigt veta hur olika regler påverkar rapporteringen samt vad som lagen godkänner.
 
Avskrivningar och överavskrivningar kan även användas i strategiskt syfte för att påverka bolagsskatten på olika sätt.

Bokslutsdispositioner

Detta är ett sätt för företag att påverka skatten positivt och negativt för att på sikt jämna ut skattebelastningen i företaget.

Finns det planer på att inom de närmsta åren investera?

Vi hjälper dig, när ditt företag har goda år så utnyttjas vinsterna till avsättningar till olika reserver för att sedan vid sämre år återföras till beskattning.

Vi hjälper dig att så det blir så fördelaktigt som möjligt på sikt. Bokslutsdispositioner är sådana redovisningsåtgärder som inte har något direkt samband med affärshändelserna under året, men som krävs för att t.ex. ett visst skattemässigt resultat ska kunna redovisas.

Periodiseringar

För att det skall bli rätt i bokföringen så måste rätt kostnad/intäkt redovisas under rätt period för att resultatet ska vara rättvisande.
 
Vi ser till att inkomster och utgifter hamnar i rätt period.

Vi erbjuder våra kunder, båda privata och företag, ett flertal olika tjänster.

Har någon närstående avlidit och du vet inte hur du ska gå till väga? då kan vi hjälpa dig.

Har du sålt en fastighet eller ett annat objekt? då kan vi hjälpa dig med att skriva kontrakt.

Bouppteckningar

Har någon närstående avlidit och du vet inte hur du ska gå tillväga?
Finns det hus som ska säljas?
Vem betalar räkningar som kommer in?
Vem företräder dödsboet?
Vem ärver?
Vad skall man göra om det finns testamenten?
Vad skall man göra om det inte finns tillräckligt med pengar att betala räkningar?
Vad gör man ifall tvister uppstår mellan arvingar?
Vem skall kallas till förrättningen?
Vid dödsfall så måste en redovisning upprättas inom 3 månader och det kan vara skönt att få råd och hjälp i dessa lägen.
I många år har vi hjälpt privatpersoner i tunga stunder.

Vi upprättar:

Kontraktskrivningar

Vi är specialiserad inom kontraktsskrivningar för större och mindre bolag. Vi engagerar oss så att du får det resultat som ditt företag önskar.

Tillsammans med ert företag diskuterar vi fram lösningar, tar nödvändiga kontakter och sköter förhandlingar med olika parter.

Vi upprättar även:

Vi hjälper våra kunder med privat och företagsekonomiska frågor av olika slag.

Vi hjälper till med investeringskalkyler, budgetplanering, kostnadskontroller, finansiella kontakter, beräkningar inför expansion, bidragsansökningar, ekonomisk styrning och analyser av olika slag.

Ditt mål är vårt fokus!

Effektiviseringar

Funderar du som företagare på nya affärsmöjligheter och hur ditt företag kan växa, bli mer effektivt och kundinriktat. Då har vi lösningen för er.
Vi går tillsammans igenom företagets nuläge och affärsmål, vilken positionering företaget vill förflytta sig till. Baserat på analyser tar vi fram en tydlig, relevant och genomförbar strategi för att nå målen.

För att kunna omsätta de nya strategierna i konkreta handlingar vägleder vi företaget för att kunna implementera de nya processerna. För att lyckas med ett förändringsarbete så måste alla på företaget vara delaktig i processen.

Rekrytering

Behöver du som företagare hjälp i rekryteringsprocessen?
Att rekrytera rätt personal är nyckeln till framgång, vi hjälper dig att rekrytera rätt personal utifrån era specifika behov och önskemål.

Det krävs ett väl genomfört grundarbete för att lyckas med rekryteringen. Vi sätter oss in i företagets verksamhet och hjälper er att ta fram hur tjänsten skall utformas och vilken kravprofil som företaget vill ha.Vi hjälper dig från annonsering, urvalsarbete, personlighetstester, intervjuer till referenstagning.

Pension

Känner du att det är svårt och krångligt med pension?

Pensionen är något det flesta tycker är svårt och man har inte kunskaperna eller intresset.

Har du funderat på hur mycket du vill ha ut i månaden när du slutar arbeta?

Vi går tillsammans igenom pensionens alla delar så att du får en bättre kunskap och får reda på vilka möjligheter som finns för att din pension skall växa.