Kommunfullmäktiges möten i Åsele

Nedan finner du liveinspelningar från kommunfullmäktiges möten i Åsele.

 

 

Besök sidan i liggande format för mer information.

Nästa kommunfullmäktiges möte i Åsele börjar om:

  • 00Dagar
  • 00Timmar
  • 00Minuter
  • 00Sekunder

Här visas senaste Kommunfullmäktiges sammankomst

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Åseles kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, väljer ledamöter till nämnder och bestämmer vad dessa nämnder ska arbeta med. Du kan följa debatterna och besluten i kommunfullmäktige via direktsänd video via länken nedan eller ta del av sammanträdet i efterhand.

Du har också möjlighet att se tidigare kommunfullmäktigemöten på YouTube.

Det högsta beslutande organet består av 31 ordinarie ledamöter och 18 ersättare. Ledamöterna utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod omfattar åren 2018-2022. 

Organet har det yttersta ansvaret för all kommunal verksamhet i kommunen men har i hög utsträckning delegerat beslutsfattande till nämnderna. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell karaktär eller av större vikt för kommunen som t.ex.

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av förtroendevalda till de olika nämnderna
  • Årsredovisningar och ansvarsfrihet
  • Folkomröstningar

Enligt Kommunfullmäktiges sammanträdesplan ska fullmäktige sammanträda 4 gånger under året. Sammanträdena är offentliga. Listan över de ärenden som kommer att behandlas av fullmäktige annonseras alltid i dagspressen 1 vecka före sammanträdet. Enskilda kommunmedborgare kan inte själva ta upp ärenden i fullmäktige utan måste gå via en förtroendevald fullmäktigeledamot. 
Allmänheten kan däremot via allmänhetens frågestund ställa frågor till politiker och chefstjänstemän. Möjlighet finns även för allmänheten att lämna så kallade medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges möten