Årsredovisning / Årsbokslut

Känner du att det är svårt eller att tiden inte räcker kan du anlita oss som redovisningskonsulter. När räkenskapsåret är slut är det dags att upprätta årsredovisning eller årsbokslut. Årsredovisningen ska innehålla en balans- och resultaträkning, finansieringsanalys, noter och en revisionsberättelse om du äger ett större företag. Den årliga redovisningen skickas in till Bolagsverket och ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och ställning. Beroende på bolagsform hjälper vi dig med årsredovisning för aktiebolag eller genom ett årsbokslut för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag.

Inkomstdeklaration

Inkomstdeklarationen sköter vi årsvis och vi hjälper även dig som företagare med bolagsskatten. Att beräkna hur stor del av utdelning och kapitalvinst som skall beskattas kan kännas svårt. Vi hanterar alla typer av bilagor som ditt företag eller du som privatperson är i behov av t.ex. K10 K12 K4

Bokslutstransaktioner

Bokslutstransaktioner är bokslutsomföringar som görs när bokslutet upprättas så att resultaträkningen enbart innehåller redovisningsperiodens intäkter och kostnader. Vi ser till att bokföra kostnader i rätt år samt boka årets resultat så du som företagare får tid till annat.

Avskrivningar

Att avskriva är att fördela kostnaden av en tillgång under dess ekonomiska livslängd. Det är viktigt att rapporter ger en så rättvis bild av företagets ställning och resultat som möjligt. Att ha koll på avskrivningarna och skapa korrekta konteringar höjer kvalitén på rapporterna. Det är viktigt att använda rätt procentsats samt veta hur och vilka konton som skall användas i olika syften samtidigt veta hur olika regler påverkar rapporteringen samt vad som lagen godkänner. Avskrivningar och överavskrivningar kan även användas i strategiskt syfte för att påverka bolagsskatten på olika sätt.

Bokslutsdispositioner

Detta är ett sätt för företag att påverka skatten positivt och negativt för att på sikt jämna ut skattebelastningen i företaget. Finns det planer på att inom de närmsta åren investera?  Vi hjälper dig, när ditt företag har goda år så utnyttjas vinsterna till avsättningar till olika reserver för att sedan vid sämre år återföras till beskattning. Vi hjälper dig att så det blir så fördelaktigt som möjligt på sikt. Bokslutsdispositioner är sådana redovisningsåtgärder som inte har något direkt samband med affärshändelserna under året, men som krävs för att t.ex. ett visst skattemässigt resultat ska kunna redovisas.

Periodiseringar

För att det skall bli rätt i bokföringen så måste rätt kostnad/intäkt redovisas under rätt period för att resultatet ska vara rättvisande. Vi ser till att inkomster och utgifter hamnar i rätt period.